2024. június 19., 12:39

A rozsdamarta Korodák

115 éve született Koroda Miklós publicista, irodalmár, Koroda Pál és Reviczky Gyula munkásságának továbbörökítője. A felvidéki származású Koroda nemzetség életútja igazán izgalmas. Cikkünket olvasva kiderül, miért lett egy gazdag nemesi család sarja újságíró, valamint az, hogy mi lett a „rozsdamarta" Korodák sorsa.

Koroda Miklós
Galéria
+5 kép a galériában
Fotó: Archív felvételek

A Koroda nemzetség Árvából eredezteti magát. Egykor jómódú földesurak voltak, akik sok hasonszőrű  családhoz hasonlóan az idők során elkártyázták vagyonukat. Id. Koroda Pál „csak” megyei főbíró volt, fia pedig tisztes polgári foglalkozást választva, postaigazgatóként kereste a kenyerét. Az igazgatói munka mellett fennmaradt szabadidejét a szépirodalomra áldozta, több drámáját még a Nemzeti Színház is bemutatta. 115 éve született fia, Miklós teljesen más utat járt be, hiszen ő már az irodalom teljes részét kérte (volna).

Felsőkubintól Budapestig

Nem vagyok benne biztos, hogy a Lévától 16 kilométerre fekvő Kisendréden (Ondrejovce) sokan tudnának arról, hogy 1858-ban itt született Koroda Pál. Postai igazgatóként nemcsak a posta ügyei érdekelték, hiszen tisztes polgári szakmája mellett az irodalomba is belekontárkodott:

a Petőfi Társaság tagjaként mindent megtett unokabátyja, a tüdőbajban fiatalon elhunyt Reviczky Gyula életművének a megmentéséért (ő szerkesztette Reviczky első összegyűjtött verseit tartalmazó kötetét).

A kisendrédiek már csak azért sem nagyon tudhatnak róla, mert az 1910-ben még nagy magyar többséggel bíró faluban (669 lakosából 568 vallotta magát magyarnak) mára alig maradtak hírmondók. A 2021-es népszámlálás szerint 440 lakosából mindössze 66 ember vallotta magát magyarnak.

A Korodák eredetileg Árvából, pontosabban Felsőkubinból (Vyšný Kubín) származtak el, ugyanazon településről, amely Pavol Országh Hviezdoslavot és Margita Figulit is adta a szlovák irodalomnak.

Biztos, ami biztos, festői szépségű tájról jutottak el a Korodák Kisendrőd és Garamújfalu  érintésével Budapestre.

A postaigazgató, aki szabadidejében írogatott

Koroda Pál már a kiegyezés éveiben eszmélt, s racionálisan gondolkodó emberként  próbált több lábon megállni, így lévai, pozsonyi és budapesti tanulmányai után 1881-ben jogászdoktorrá avatták. Lexikonokban nem véletlenül áll a neve mellett: író, költő, jogász, postatisztviselő, publicista, történész, állami tudományok doktora és földbirtokos. Bár egy személyben mindezt megtestesítette, és ez a tudás a tisztességes megélhetéshez is elégnek bizonyult, a halhatatlanságot ezáltal már kevésbé tudta elérni.

Igaz, ami igaz, a szépirodalmat csupán mellékállásban művelte, de egész életében hűségesen kitartott mellette. Már csak azért is, mert unokatestvére, Reviczky Gyula költő egyik legismertebb írójának számított, valamint részese volt egy kis irodalmi csoportosulásnak is.

Koroda Pál szintén versekkel kezdte pályafutását, de később írt regényeket és belekóstolt a drámaírásba is. Érdemes idézni egyik versét, már csak azért is, mert pl. a mérvadónak számító Hét évszázad költői című háromkötetes vaskos antológiából is kimaradt. Tették ezt annak ellenére, hogy A bűvös éj című költeményét 1896-ban a bojári Vigyázó alapítványból a Petőfi Társaság 300 koronával jutalmazta.

Ne hagyj el! Oh, ne vidd magaddal
A régtől várt tavaszt.
Számomra balzsam nincs legében,
Ha vele nem maradsz.

Hiába nyílnak, illatoznak
Az ibolyák nekem,
Ha őket a te kebeledre
Frissen nem tűzhetem.

Pacsirta, csalogány dalában
Mi gyönyört leljek én,
Mikor nem csendül a te hangod,
Legédesebb zeném?

Te vagy szívemnek napsugara,
Te üdvöm és hitem,
Ha elhagysz, minden oly sötét lesz,
Amilyen a szívem.
(A távozóhoz)

Verseit több kötetben (Fehér virágok – Fiatal leányoknak való költemények, Líra) is kiadta. Emellett írt regényeket (A pörös jószág – igaz történet), s ha épp nem ült a postán, akkor drámákat is írogatott, s nem is sikertelenül.

1876-ban a Kassai Lapokban jelent meg A túlvilág komédiája című drámai költeménye (ne feledjük, ekkor még Madách Tragédiája se került színpadra), s az elkövetkező években került ki a tolla alól vígjáték (Az ostrom), dráma (Wesselényi), tragédia (Alkibiadesz) is. Ez utóbbit 1895. december 20-án mutatta be a budapesti Nemzeti Színház.

Ötvenéves volt, amikor nősülésre adta a fejét, a szintén viszonylagosan elszegényedett Buttykay családnak 20 esztendős Erzsébet nevű lányát vette feleségül. A Buttykay család több jeles művészt is adott a magyarságnak,  mint például Buttykay Ákos zeneszerzőt és annak lányát, Emmit, aki a harmincas-negyvenes években számos magyar hangosfilmben játszott jelentős szerepeket.

koroda pál
Fotó:  Archív felvétel
Egy bohém, de nagyon művelt szépfiú

A Koroda–Buttykay frigyből született 1909 júniusában Koroda Miklós (egy esztendőben Radnóti Miklóssal), akit apja szintén józan megélhetési pályára akart terelni. Bár Miklós eljutott a Közgazdasági Egyetem mezőgazdasági szakának utolsó szigorlatáig (1933-ban vagyunk), az édesapa halála után a fiú azonnal otthagyta az egyetemet, s beállt újságírónak.

Ha egy sihederfiúnak máris érett stílusa és művészi igénye van, ez a jövőjére nézve veszedelmesebb, mint ha kártyás vagy iszákos. Az ilyen ember eljegyzi magát a szegénységgel”

- mondta egykor az aggódó apa. A féltő szavak végül bebizonyosodtak: a rendkívül csinos, bohém szépfiú nem vetette meg az italt és a testi élvezeteket sem, ráadásul édesanyja sem tudta őt kordában tartani.

A jobboldali Új Nemzedéknél és Nemzeti Újságnál kezdett dolgozni. Egy firenzei út során azonban szembesült Mussolini fasiszta rendszerével, ami miatt végül irányt váltott. A háború éveiben már a polgári baloldalhoz tartozó Pesti Napló, Újság, Magyar Nemzet, majd Kis Újság, Esti Kurír alkalmazásába állt.

Második felségével, Anikóval a nyilas korszakban üldözöttek tucatjainak nyújtottak menedéket, s mint kiderült több tízen nekik köszönhették, hogy túlélték a nyilas rémuralmat. Az ötvenes évek rákosi diktatúrájában (csöbörből vödörbe) bár kidobták a pártból, azok segítettek neki, akiket egykor bújtatott, így egy ideig a rádióban, majd a Népszavában is dolgozhatott. Tárcákat, kis riportokat, apró novellákat, s ahogy Hegedűs Géza megjegyzi, „miniatűr remekműveket” írt. Mellette folyamatosan közzétette a nagyobb szabású munkáit is.

Még 1939-ben megjelenik első regénye, A világ csak hangulat, amelynek már a címe is elárulja, Reviczky Gyula életrajzi regénye.  Ezzel a művel állít emléket a híres rokonának és apjának is, aki 1895-ben Reviczky első életrajzát összes versével együtt megjelentette.

Három évvel később, 1942-ben egy újabb életrajzi regényt készített el. A Megvilágosodott már nemcsak Batsányi János tragikus  életét mutatja be, hanem magát a kort is, amiben élt és alkotott.

Batsányi János életrajza, de úgy, hogy a romantikusan mozgalmas cselekményáradatban a magyar felvilágosodás és a Martinovics-mozgalom dokumentumanyagát is felöleli. Kiemelkedő teljesítménye történelmi regényirodalmunknak, példaszerűen szép prózanyelvezettel”

– ezt is az a Hegedűs Géza állapította meg, aki beválasztotta Koroda Miklóst a 222 magyar írót felmutató kötetébe.

Érdekes, a szinte mindenkiről tudó Wikipédia míg apját igen, addig Miklóst nem jegyzi önálló szócikként, ahogy a mindenféle állami elismerések is elkerülték. Mindössze egyszer tüntették ki, amikor első regényéért megkapta a Ferenc József-irodalmi díjat.

Miután meghalt második felesége, egy alkoholista nővel kötötte össze az életét. Mind a családi élete, mind szakmai pályája romokban hevert. Bár mindezek ellenére vagy dacára folyamatosan írt.

Felhasználva hatalmas műveltségét elkészítette a felvilágosodás korszakának breviáriumát, ahogy a Kossuth-breviáriumát is. Ifjúsági és ismeretterjesztő regényeibe szintén beleépítette hatalmas tudásanyagát. Hunyadi Mátyás korának és később korok ismerőjeként műveinek (Bolondok tornya, Gyönyörök kertje) bravúros nyelvezet mellett az egyik legfontosabb eleme a hiteles és bőséges korrajz.

Az előbb említett két munka a magyar stílusművészet legékesebb darabjaiként tarthatjuk számon. Bravúros játéka a szavakkal és mondatokkal, végső látomása a hajdani magyar évszázadok kulturális, művészi, szerelmi és konyhai szokásairól, egyúttal megtalálhatók bennük. Ma, amikor szinte minden vonalon főzünk és kóstolunk, talán érdemes volna ismét megjelentetni.

A közönséggel ellentétben a kritika szinte egyöntetű riadt elutasítással fogadta. Lengyel József íróbarátja az alábbi üzenetet küldi Korodának:

Kedves egykomám, Koroda Miklós, köszönöm az olvasnivaló jó olvasmányt, a nagytermészetű emberek – nembolondok – tornyáról szólót, szókimondót, ahol nem phallum-szimbólum a torony, hanem minden az: ami. És ízes és kézzelfogható és kézzel markolható, amit fogni jó… Várom a további köteteket... Kívánom, hogy még a 2000. évről is retrospektíve írhassál, és ép ésszel, ép gyomorral, néha köppentve, máskor kortyintva. Szeretettel ölel: Lengyel József.”

Azt a bizonyos ideg- és életroncsoló Szálasi-korszakot sem hagyta ki: 1970-ben megjelent az Alvilági színjáték hét lázadó fiatal tragikus története. Sokat foglalkozott a parasztmozgalmakkal is, évszázadokra visszatekintve vizsgálta a magyar parasztság helyzetét, ennek termékei A parasztok dekrétuma (1945), Áchim András a „csabai parasztvezér” (1946) és Az alföldi parasztmozgalmak (1946) című munkái. 1951-ben megregényesítve dolgozta fel Budai Nagy Antal 1437-es parasztlázadását. De megírta a magyar szabadkőművesek történetét (1945) is.

a világ csak hangulat könyv
Fotó:  Archív felvétel

Ahogy a korban szinte mindenki, írt a gyerekeknek is, ennek eredménye a Pataki diákok – újmódi kópéregény. A Vakarócska hat kislány viszontagságait és túlélési mindennapjait meséli el háborús időkben. A művek  megjelenésének idején sok olvasója volt a saját korát pikareszk regényekben bemutató Látóhegyi asszonyoknak. A Holt-Szamos két partjának, a Csajka Gyula szerencséjének, ahogy az antiklerikális karikatúrákat tartalmazó A sötétség trónállói című munkájának, és Az istenek ölében című regényeinek is több olvasója akadt.

A világ csak hangulat című regénye mellett egyik munkája sem ért meg újabb kiadást, s miután félreismert gyomorrákja alig 69 évesen sírba vitte (Lengyel József nagyon rátapintott valamire), rendkívüli gyorsasággal elfelejtették.

Végezetül Hegedűs Géza életrajzi  tanulmányának befejező sorait idézném:

Atyai rokona, Reviczky írta, hogy a magyar író, magyar költő csak haláláig szerencsétlen, utána azonnal elismerik, méltányolják, dicsőítik. Hát ez Koroda Miklósnál mindmáig nem következett be.”

Ezeket a sorokat a rendszerváltás táján vetette papírra. Szomorúan kell megállapítanunk, a helyzet nem csak Nyugaton, hanem Koroda Miklós esetében is máig változatlan.

 

alvilági színjáték könyv
Galéria
+5 kép a galériában
Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.