2024. április 11., 19:01

Jarnó József, a tiszta eszmék megszállottja

A minap a rimaszombati Wallentinyi Samu által 1937-ben szerkesztett Új magyar líra című költészeti antológiát lapozgattam, s meglepetten vettem észre, hogy négy lapja még nincs felvágva. A négy lapon Jarnó József versei szerepeltek, aki egyfelől szerencsésnek mondhatta magát, mert a szlovenszkói/szlovákiai magyar irodalom „befogadta”, s nem kezelte emigráns íróként, holott az volt. Másrészt mégsem volt akkora szerencséje, mert 1945 után már csak pár antológiában jelent meg, s a fő művének tartott Martinovics-regény sose jelent meg nyomtatásban. 120 éve született Budapesten Jarnó József.

jarnó
Fotó: Archív felvétel

Nem is olyan rég írtunk Mihályi Ödönről, aki alig harmincévesen lett autóbaleset áldozata, ahogy harmincévesen halt meg Merényi Gyula is. De nem járt jobban a kettejükhöz hasonlóan szintén kassai kötődésű Jarnó József sem, aki szintén harmincévesen mondott búcsút ennek az árnyékvilágnak. Aki megírta a Gyár hatalomátvételét, s maga is annak áldozta lett.

Az újszavú eretnek

Kohner József néven született 1904-ben Budapesten zsidó családban, Kohner Miksa és Haslinger Gizella gyermekeként, s már kamaszkorában a forradalmi eszmék megszállottja lett. Alig tizenévesen lelkesen üdvözli a magyarországi forradalmakat, majd ezek bukása után illegális szervezetek híve és munkatársa lesz. Ezek közé tartozik az 1919-ben felszámolt legendás Gallilei Kör is, amelynek a röpiratait terjeszti. A kör tagjai állnak díszőrséget Ady Endre koporsója mellett is, de a Tanácsköztársaság bukása után a szervezetet feloszlatják, tagjai egy része a várható retorzió elől külföldre, többnyire Bécsbe és Csehszlovákiába menekül.

Ne feledjük, a szlovenszkói magyar irodalom létrehozásában jelentős szerepet játszanak a főleg Pozsonyba és Kassára menekült emigránsok. Amíg például Mihályi Ödön csak hazatér szülei otthonába, addig Jarnó József kassai rokonaihoz menekül.

"jó lettem volna én
zászlós rúd vásznának,
jó lettem volna én
Hozzád szép zsoltárnak,
jó lettem volna én
dalos sihedernek,
jó lettem volna én
templomra keresztnek,
jó lettem volna én,
akárminek, mindennek.
Lettem, Te akartad,
újszavú eretnek"

– írja az Isten játékszere című korai versében. Ady, Rousseau, Tolsztoj, Madách van rá nagy hatással, szimbolista szabadversei a vissza a természetbe rousseau-i eszméit hirdetik, de ennek tesz eleget később A gyár című regényének a főhőse is, Vér György, aki otthagyva a gyárat, falura megy gazdálkodni. Jarnó József viszont a húszas évek elején kassai rokonoknál keres s talál látszólag viszonylagos nyugalmat.

Újságíróként helyezkedik el a Kassai Naplónál, amely lap ugyan már 1884-től megjelent, de színvonalas lappá 1918 után vált, amikor a már említett emigráns írók (Ignotus, Barta Lajos, Szende Pál) veszik kézbe a szerkesztést, s olyan tehetséges fiatalokkal veszik körül magukat, mint Dzurányi László, Győry Dezső, Fábry Zoltán, Sebesi Ernő, Simándy Pál, Vozári Dezső és mások. Szóval, nagyon jó társaságba kerül Jarnó József, aki mint a kor legtöbb tehetsége, maga is versekkel kezdi az írói pályáját.

Prédikálok című versében meg is fogalmazza ars poeticáját:

"Nem volt pap soha semelyik ősöm.
Nem komáztam a Seregek Urával Slonhegy alatt.
A kőtáblákra nem nekem írtak tíz komor parancsot.
Templomok tömjénjét csak égett ízünek érzem
s nem akarok lenni semmi nyájban pásztor.

Én egyedül vagyok.
Szájam nem nyílik kenetes fohászra
s jégvirágnak halt az ablakomra
a térdethajtó, alázatos ámen.
Összetört világok panasza bennem fagyott szavakká
s ha nem is mond utána áldást senki papja: Prédikálok!" 
  

Igen, prédikált, az aktuális hatalom mégis többször áthúzta a számításait, s az annyira hirdetett tiszta eszméit sutba dobta. S ehhez nem kellettek szlovákok, többnyire a magyar közösség tagjai keresztezték az útját, s két ízben is meg kellett szakítania újságírói pályáját, hogy kenyeret tudjon venni a boltban. Főleg, hogy 1927 januárjában meg is nősül, feleségül veszi Fodor Máriát. Jarnó elnöke lesz a Renaissance Kultúregyesületnek is, amely a két világháború között működött Kassán, s amelynek tagjai között találjuk Juhász Árpádot és Palotai Borist is. 

Amíg a Kassai Napló független napilapként határozta meg magát, addig a Renaissance nem titkolta baloldaliságát, s rendezvények egész sorával vétette magát észre. 1926 novemberében vendégük volt Móricz Zsigmond, aki a húszas-harmincas években bebarangolja az egész Felvidéket.

A Renaissance a rendezvény-szervezés mellett könyveket is kiad, mégpedig a Kassai Napló ilyen célra előkészített hasábjaiból fűztek össze. Amíg a Trianon utáni első években szép számmal jelennek meg lapok és folyóiratok (igaz, többségük alig tiszavirág-életű volt), addig a könyvkiadás annál nehezebben indul be.

A húszas évek közepén a berlini Voggenreiter Verlag kezdte el a szlovenszkói magyar könyvek kiadását, itt jelent meg Sziklay Ferenc Hangzatka című regénye is, majd Sziklay maga hozta létre a Kazinczy Könyv- és Lapkiadó Szövetkezetet, amely jó évtizedig biztosította más kisebb  kiadókkal együtt a szlovenszkói magyar könyvkiadást, ahogy egy-egy könyv Budapesten is megjelent. 

Sándor Imre írja még 1926-ban, amikor recenziót ír két szlovenszlói magyar regényről (Juhász Árpád: Úri kaszinó és Jarnó József: Szakadó kötelek): „A szlovenszkói magyar könyvek száma szépen gyarapodott az utolsó esztendőben, noha az elhelyezési lehetőség nem gyarapodott. Nem bizonyos az sem, hogy valóban a legértékesebb írások sokszorozódnak a könyvnyomtatásban, még csak azt sem lehet mondani, hogy a közönségnek legjobban kellő írások. Sem irodalmi érték, sem üzleti szempont nem irányítja a könyvtermést. Könyvkiadó vállalat nincs, könyvet az ad ki – saját kockázatára, – akinek módjában van, így aztán néha egészen ismeretlen írók különös írásművei kerülnek ki könyv alakjában”.

Ha ezt 2024-ben írta volna, akkor se nagyon lepődhetnénk meg. A helyzet ugyanaz. Maga a Renaissance ekkor adja ki Kaczér Illés Dr. Hulla, Darkó István A legnagyobb úr, Farkas István Egyszerű történetek és Juhász Árpád Búcsúzó című munkái mellett Jarnó Önarckép című verseskötetét is (ez már a második a Prometheus után), s az egyesület tervezi kiadni József Attila verseskötetét is Tüzek éneke címmel, de ez végül nem jelent meg.

könyv
Fotó:  Archív felvétel
A jövőtől a jelenen át a (rég)múltba

Bár későbbi méltatói Jarnót mint prózaírót tartják számon (teljes joggal), versei (szintén teljes joggal) szerepelnek a rendszerváltás után megjelent antológiákban is. A rouuseaui, madáchi hatást is tükröző Oknyomozó világtörténet a felvidéki magyar líra legjobb alkotásai közé tartozik. Jarnó sosem titkolta baloldali érzelmeit, szimpatizál a sarlósokkal, a Masaryk Akadémia ellenzéki szellemiségű fiataljai is körülötte gyülekeznek, sőt sőt előadásokat tart a Vörös Barátság meghívására is, amely egy proletár testedző egyesület volt, amelyet 1931-ben pozsonyi magyar ifjúmunkások és sarlósok hoztak létre, tagjai között volt Peéry Rezső, Terebessy János vagy Balázs András, aki például remek szavalókórust szervezett.

Jarnó ezeknek az aktivitásainak is köszönhette, hogy két alkalommal is lapátra került, s előbb Nagyszombatban vállalt hivatalnoki állást, majd élete utolsó éveiben, amikor rendezetlen állampolgárságára hivatkozva ismét lapátra teszik, a Mannesmann-Koburg multicég ügynöke lesz. Nappal hivatalnokoskodik, éjszakánként pedig megszállottan kutat regénytémái után – ahogy írja akkori éveiről a kortárs Egrui Viktor.

Előbb önéletrajzi jellegű Szakadó kötelek című regényét írja meg, amely teljesen egyértelműen kamaszkori budapesti éveit idézi meg, bár ahogy Sándor Imre a kritikájában írja: „Jarnó József, aki újságíróból költővé tud válni, ha verset ír, nem tudott riporterből íróvá lenni, mikor ezt a regényt megírta”. Ezt követte a budapesti Pantheon kiadásában megjelent Börtön, amelyben szintén vannak önéletrajzi elemek, s amelynek főhőse egy hivatalnok, aki sikkasztás miatt börtönbe kerül. A regényt Szalatnai Rezső nihilizmussal vádolja meg, aki szerint Jarnó nem annyira eredeti tehetség, mint művelt tagadó.

A regény mindenesetre elnyeri a Mikszáth-díjat, Ezt követi egy évvel később a Bécsben kiadott A gyár című regénye, amelyet Szalatnai menekülő regénynek nevez, s mintha a kortársai nagyon nem akarták volna érteni.

Pár évvel a regény megjelenése előtt írja Karel Čapek az R. U. R. című világhírű drámáját, ebben alkotja meg a robot szót, s talán ez is hatással lehetett Jarnó regényére, aki egyébként sokat fordít is (Baudelaire, Verhaaren, Toller, Whitman) azokban az években. Amíg korabeli kritikusa, Illés Endre sárba tapossa a regényt („Feltűnő még az a társadalomszemléleti s filozófiai gondolathiány, majdnem tájékozatlanság, amellyel Jarnó ezt a hatalmas és sokfelé elgyökerező témát kezeli. Befejezése meg szinte a komikumot súrolja”), addig egy kortárs értelmezője, Gál Éva (A két világháború közötti csehszlovákiai magyar regény) a kor egyik legjobb szlovákiai magyar regényének nevezi, amely újszerű formai megoldásokat tartalmaz, többszörös avantgárd beütéssel (futurista, kubista, aktivista elemek), s amit montázstechnikája tesz izgalmassá, amely képes megeleveníteni a Gyár mindent eluraló hatalmát, amely szinte már élőlényként funkcionál Jarnó regényében. „Itt már a gyártól függnek az emberek, s nem a gyár az embertől, mint az iparosodás hajnalán” – vonja le a konzekvenciát a regény egyik főhőse, Vér György, s elmenekül a természetbe. Hogy ez annyira komikus lenne-e, ahogy Illés látja, nem hisszük.

könyv
Fotó:  Archív felvétel
Jarnó az akkoriban kissé még sci-fi hatást tükröző A gyár után nem a természetbe, hanem a múltba menekül. Megírja a 12 részből álló Magyar miniatűrök című munkáját, amelyet tekinthetünk egyfajta hommage-nak, kalapemelésnek is egykori elődei előtt. Balassitól kezdve  Batsányin, Csokonain, Katonán, Petőfin át Vajda Jánosig idézi meg a magyar irodalom jeleseinek szomorú, sokszor tragikus sorsát, akik nélkül nem tartanánk ott, ahol tartunk, de akiket egy-két kivételtől eltekintve még életükben száműztünk az életünkből.

– Ki az az öreg ott?
– Vajda János, – készségeskedett a válasszal egy szemüveges, tanárkülsejű fiatalember, aki egyszeriben a hetedik mennyországban érezte magát, hogy a híres ember szolgálatára lehet szavaival.
– Vajda János? Ki az?
– Költő. Nem hallott róla még a mester? Petőfi Sándor kortársa volt... Öreg különc,..
– Érdekes. Nem is tudtam, hogy még él az öreg úr... – mondotta elgondolkozva az író, aztán kifizette a feketéjét s elsietett a kártyaklub felé, ahol az estéit tölteni szokta.

Ugye, mennyire ismerős ez mifelénk?

Mielőtt elindult végzetes bejrúti útjára, belefogott élete legfontosabbnak számító munkájába, regényt írt a magyar történelem egyik legellentmondásosabb, máig sem tisztázott alakjáról, Martinovics Ignác apátról. Éjt-nappallá téve kutatott, s előbb egy tanulmányt jelentetett meg, majd regényírásba fogott. Ebből pár részlet meg is jelent a Magyar Írásban, s a Dallos István és Mártonvölgyi László által szerkesztett Szlovenszkói magyar írók antológiája negyedik kötetében. Ez már három évvel Jarnó halála után látott napvilágot, amelynek életrajzi jegyzetében azt írják, „a regény kiadóra vár”. Csanda később azt írja, „a regény befejezetlenül maradt”.

Mi 2024-ben csak annyit tudunk, nem csak Jarnó élete zárult le váratlanul, hanem az életműve is, amely legalább annyit megérdemelne, hogy egy válogatott kötetben ismét megjelenjenek a legjobb írásai, s ideje volna megtudnunk végre azt is, tényleg elkészült-e a Martinovics-regény...

Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.